กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.92 KB
Adobe Acrobat Document พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.22 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 818.57 KB