ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          “ภายในปี 2565 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรมจริยธรรม  บุคลากรมีคุณภาพ  รักความเป็นไทยบนพื้นฐานความพอเพียง”