ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประเสริฐ ศลสกล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกฤษณา ศลสกล
ครูชำนาญการพิเศษ