ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายยนต์ เสือสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุทัศน์ ศรีแก้ว
ครู

นายสิทธิชัย ศรีเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง