ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสายยนต์ เสือสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสุทัศน์ ศรีแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสิทธิชัย ศรีเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3