กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสายยนต์ เสือสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุทัศน์ ศรีแก้ว
ครู

นายสิทธิชัย ศรีเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง