ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววราวรรณ ผิวทองหลาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิราภรณ์ สว่างใจ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนันตพร พิมทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2