กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรภาค
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ