ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรภาค
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ