กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพรนภา สุทธิสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉรา พืชสิงห์
ครู

นางสาวสุกัญญา อำไพ
ครูผู้ช่วย