ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรนภา สุทธิสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอารยา นวมเพ็ชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุกัญญา อำไพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3