ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรนภา สุทธิสาร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉรา พืชสิงห์
ครู

นางสาวสุกัญญา อำไพ
ครูผู้ช่วย