ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา บุญคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2552 - พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นายดุลชิตร์ มงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2556 - พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ จันทบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีย์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2561 - ปี พ.ศ. 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ ทานะมัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2564 - ปี พ.ศ.2565