ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางอารีย์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุชนาถ ผาน้อย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ ศลสกล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤษณา ศลสกล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันตพร พิมทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : อัคยา เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย สีผาย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :