ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกชพรรณ ลาพิมพ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพฤฒินันท์ แสนสุข
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริรัตน์ น้อยแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวอัคยา เวฬุวนารักษ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายพิศาล เพลียสันเทียะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1