ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางอารีย์ คนซื่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประเสริฐ ศลสกล

นางกฤษณา ศลสกล

นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุง

อัคยา เวฬุวนารักษ์

นายพรชัย สีผาย