ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรชัย สีผาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายกำพล อ่วมอารีย์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1