ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุธาสินี ประเสริฐ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนงค์ลักษณ์ สิทธิทรัพย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1