ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนงค์ลักษณ์ สิทธิทรัพย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจรรยาลักษณ์ รัตนขันแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3