ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรชัย เกตุจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชญานิษฐ์ นวลนุข
ครู

นายกิตติศักดิ์ แสงนาเรียง
ครูอัตราจ้าง