ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรชัย เกตุจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชญานิษฐ์ นวลนุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายกิตติศักดิ์ แสงนาเรียง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3