ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย.62)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 50 29 79
มัธยมศึกษาปีที่ 2 52 44 96
มัธยมศึกษาปีที่ 3 47 45 92
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 149 118 267
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 20 36
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 24 34
มัธยมศึกษาปีที่ 6 21 25 46
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 47 69 116
รวม 196 187 383